Οἱ   ἅγιες  ἡμὲρες  τοῦ   Δωδεκαημέρου  ἀπὲδειξαν  γιὰ  ἄλλη  μὶα  φορὰ  τὴ   φιλὰνθρωπη  δραστηριοποὶηση  τῆς  ἐνορὶας  μας  γιὰ  τὴν ἀνακοὺφιση  πασχὸντων   ἀδελφῶν  μας.  Πολλοὶ  διερωτῶνται  τὶ  κὰνει  τὰχα  ἡ Ἐκκλησία  γιὰ τοὺς πτωχοὺς, τοὺς  ἀνὲργους, τοὺς  ἀρρώστους, τοὺς  ἀπὸρους.  Ἄτομα   ποὺ  ρωτὴθηκαν  σχετικὰ  ἔδειξαν  μὲ  τὶς  ἀπαντὴσεις  των  πὼς  ἔχουν  ἄγνοια  τοῦ  μεγὰλου  κοινωνικοῦ  ἔργου  τῆς  Ἐκκλησὶας μας. Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸ ἔργο ξεδιπλὼνεται  ἀθὸρυβα, στοργικὰ καὶ πρακτικὰ   καὶ   ἀγκαλιὰζει   κὰθε   πονεμὲνο  συνὰνθρωπὸ  μας. Ἡ ἐνορὶα μας ἔδωσε τὸ παρὸν στὸ προσκλητὴριο τῆς ἀγὰπης, ποὺ μὲ ἰδιαὶτερη  ἔνταση   ἀκοὺσθηκε   αὐτὲς   τὶς   ἡμὲρες.   Χωρὶς   νὰ  σταματὰει   ἡ   προσφορὰ   της  ὅλον  τὸν   ἄλλο  καιρὸ,  τὶς  ἡμὲρες  τῶν  ἑορτῶν  φθὰνει στὸ ἀποκορὺφωμὰ της. Καὶ  ἀπὸδειξη εἶναι οἱ ἀριθμοὶ, ποὺ ὁμιλοῦν εὔγλωττα.
Μὲ  τὸν τρόπο  αὐτὸ  ἡ  ἐνορὶα  μας  διὲθεσε    γιὰ  τὶς  γιορτὲς τοῦ  Δωδεκαημέρου  οἰκονομικὰ  βοηθὴματα,  δῶρα  μὲ  τρὸφιμα,   σὲ  μοναχικὰ  ἄτομα,  ἀπὸρους  καὶ  ἀναξιοπαθεῖς  συνανθρώπους  μας.  Ἀξίζει  νὰ  σημειωθῆ  ὅτι  τὰ  χρήματα  αὐτὰ  προὲρχονται  ἀπὸ εἰσφορὲς πιστῶν. Ἡ Ἐκκλησὶα ἀξιοποιεῑ  κατὰ  τὸν  καλὺτερο  τρὸπο  τὴ  δὺναμη  ποὺ  ὰντλεῑ  ἀπὸ  τοὺς πιστοὺς  μας.  Μία  δύναμη  ποὺ  ἀπὸ  τὸ  λαὸ  προσφὲρεται  πὰλι  στὸ  λαὸ   ἀπὸ  τὴν  Ἐκκλησὶα  μας.