Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 2020

Οἱ   ἅγιες  ἡμὲρες  τοῦ   Πάσχα  ἀπὲδειξαν  γιὰ  ἄλλη  μὶα  φορὰ  τὴ   φιλὰνθρωπη  δραστηριοποὶηση  τῆς  ἐνορὶας  μας  γιὰ  τὴν ἀνακοὺφιση  πασχὸντων   ἀδελφῶν  μας.  Πολλοὶ  διερωτῶνται  τὶ  κὰνει  τὰχα  ἡ Ἐκκλησία  γιὰ τοὺς πτωχοὺς, τοὺς  ἀνὲργους, τοὺς  ἀρρώστους, τοὺς  ἀπὸρους.  Ἄτομα   ποὺ  ρωτὴθηκαν  σχετικὰ  ἔδειξαν  μὲ  τὶς  ἀπαντὴσεις  των  πὼς  ἔχουν  ἄγνοια  τοῦ  μεγὰλου  κοινωνικοῦ  ἔργου  τῆς  Ἐκκλησὶας μας. Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸ ἔργο ξεδιπλὼνεται  ἀθὸρυβα, στοργικὰ καὶ πρακτικὰ   καὶ   ἀγκαλιὰζει   κὰθε   πονεμὲνο  συνὰνθρωπὸ  μας. Ἡ ἐνορὶα μας ἔδωσε τὸ παρὸν στὸ προσκλητὴριο τῆς ἀγὰπης, ποὺ μὲ ἰδιαὶτερη  ἔνταση   ἀκοὺσθηκε   αὐτὲς   τὶς   ἡμὲρες.   Χωρὶς   νὰ  σταματὰει   ἡ   προσφορὰ   της  ὅλον  τὸν   ἄλλο  καιρὸ,  τὶς  ἡμὲρες  τῶν  ἑορτῶν  φθὰνει στὸ ἀποκορὺφωμὰ της. Καὶ  ἀπὸδειξη εἶναι οἱ ἀριθμοὶ, ποὺ ὁμιλοῦν εὔγλωττα.
Μὲ  τὸν τρόπο  αὐτὸ  ἡ  ἐνορὶα  μας  διὲθεσε    γιὰ  τὶς  γιορτὲς τοῦ  Πὰσχα  οἰκονομικὰ  βοηθὴματα,  δῶρα  μὲ  τρὸφιμα,   σὲ  μοναχικὰ  ἄτομα,  ἀπὸρους  καὶ  ἀναξιοπαθεῖς  συνανθρώπους  μας.  Ἀξίζει  νὰ  σημειωθῆ  ὅτι  τὰ  χρήματα  αὐτὰ  προὲρχονται  ἀπὸ εἰσφορὲς πιστῶν. Ἡ Ἐκκλησὶα ἀξιοποιεῑ  κατὰ  τὸν  καλὺτερο  τρὸπο  τὴ  δὺναμη  ποὺ  ὰντλεῑ  ἀπὸ  τοὺς πιστοὺς  μας.  Μία  δύναμη  ποὺ  ἀπὸ  τὸ  λαὸ  προσφὲρεται  πὰλι  στὸ  λαὸ   ἀπὸ  τὴν  Ἐκκλησὶα  μας.

Για την ασφάλεια όλων, θα τηρηθούν αυστηρά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της  Πολιτείας.  Παρακαλούμε  πολύ  όσους  προσέλθουν, να τηρήσουν  ευλαβικά τις συστάσεις  των  υπεύθυνων”.

ΑΡΧΕΙΟ